Sprostowanie do treści wypowiedzi podawanych przez Pana Janusza Koniusza na spotkaniach przedwyborczych

Sprostowanie do treści wypowiedzi podawanych przez Pana Janusza Koniusza na spotkaniach przedwyborczych

 

W dniu 17 października 2018roku kandydat Koniusz zamieścił film odnoszący się do budżetu Gminy. W wypowiedzi było dużo półprawd, niedomówień, a czasami informacji nieprawdziwych. Kandydat w wielu przypadkach wykazał się ignorancją oraz indolencją w sprawach samorządowych, niniejszym prostujemy i informujemy na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Pińczowie o faktycznym stanie budżetu i sprawach poruszanych w filmie.

 1. Zarzut częstych zmian w budżecie i obniżenia dochodów.

Odp. Częste zmiany w budżecie we wszystkich samorządach w Polsce nie są niczym nowym, bo wynikają z dynamicznych zmian finansowych niezależnych od samorządu.Był przypadek obniżenia dochodu o kwotę 4 220 000, 00 zł, ale także wydatków, o czym kandydat Koniusz nie powiedział. Podyktowane to było potrzebą przesunięcia realizacji inwestycji na 2019 rok. Pomimo tego zmniejszenia w stosunku do uchwały budżetowej z początku roku dochody i wydatki budżetu Gminy Pińczów wzrosły z 79 691845,48 zł do kwoty 80 272955,04 zł. Ponadto zarzut, że na 77 zapisanych w budżecie zadań tylko kilka ma dofinansowanie, jest całkowicie nietrafiony, ponieważ w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku realizowane są 64 zadania oraz 7 w ramach Budżetu Obywatelskiego, do których nie jest możliwe dofinansowanie. Po zakończeniu roku budżetowego gmina występuje o zwrot poniesionych kosztów w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 30 %. Tylko w tym roku na konto gminy wpłynęło z Ministerstwa Finansów 180467,46 zł z tego tytułu.

 1. Mało środków europejskich lub ich brak

Odp. Gmina Pińczów pozyskała w latach 2007-2018 środki z UE w wysokości 27 000 000,00 zł i jest to na poziomie innych samorządów tej wielkości. Dodatkowo spółki gminne zrealizowały i realizują inwestycje, do których uzyskały dofinansowanie w kwocie około 23 mln zł. Gmina Pińczów pozyskała również z Funduszu Polsko-Szwajcarskiej Współpracy środki na montaż 1040 instalacji solarnych na kwotę 7 mln zł. Ze środków budżetu Państwa gmina uzyskała dofinansowanie do zadań w kwocie 12 300 000,00 zł

 

 1. Zarzut działania pozornego w sprawie uzdrowiska.

Odp. W dniu 26 czerwca 2018 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie. Gmina uzyskała zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie strefy uzdrowiskowej Obecnie trwają prace nad badaniem klimatu na terenie powstającego uzdrowiska.

 

 1. Zarzut w sprawie budowy parkingu.

Odp. Propozycja budowy parkingu wielopoziomowego na tak małej powierzchni jest kuriozalną, a budowa w partnerstwie publiczno– prywatnym, ze względów ekonomicznych jest nieopłacalna. Wniosek, o dofinansowanie projektu rewitalizacji jest oceniony pozytywnie i przyjęty do dofinansowania na liście rezerwowej m. in. razem z Kielcami, Końskimi oraz Jędrzejowem. Urząd Marszałkowski wystąpił do Komisji Europejskiej o przesuniecie środków na te zadania.

 1. Brak ronda na ulicy Legionistów.

Odp. Jest to droga Wojewódzka, Gmina wielokrotnie czyniła starania, aby wykonać rondo. Obecnie ponowiony jest wniosek o budowę w ramach modernizacji drogi relacji Pińczów – Węchadłów – II etap, w tym roku realizowana jest z tego zadania budowa obwodnicy Pińczowa.

 1. Zarzut, że oczyszczalnia ścieków, modernizacja budynków szkół, wymiana oświetlenia ulicznego jest robiona za późno.

Odp. Wodociągi Pińczowskie modernizację oczyszczalni ścieków realizują wspólnie z Gminą Pińczów od 2015 roku. Wartość inwestycji 23,8 mln zł brutto, a dofinansowanie środków unijnych 13,4 mln zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na wymianę oświetlenia na LED w pierwszym naborze w ramach RPOWS w tym roku, wartość inwestycji 4 mln a dofinansowanie 3,4 mln zł. Termomodernizacja większości obiektów użyteczności publicznej jest zrealizowana.

 1. Zarzut, że poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym ( kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki) nie ma odzwierciedlenia w budżecie.

Odp. Zarzut jest nieprawdziwy. Realizacja tego zadania przewidziana jest na rok 2019 i ujęta w budżecie Gminy Pińczów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Umowa na kwotę 4.1 mln zł jest podpisana z Zarządem Województwa i będzie realizowana do końca 2019 roku.

 1. Zarzut, że Gmina nie otrzymuje środków zewnętrznych do Funduszu Sołeckiego.

Odp. Kandydat nie zna zasad, że fundusze sołeckie są częścią budżetu gminy i nie ma możliwości pozyskania do nich środków zewnętrznych w tym unijnych. Gmina co roku uzyskuje refundację poniesionych kosztów w wysokości 30 %.

 1. Zarzut że Gmina źle planuje środki np. w Unikowie przeznaczając 7 tys. Na siłownię a kosztuje ona 15 tys.

Odp. Wielkość Funduszu Sołeckiego jest uzależniona od wskaźników przy jego tworzeniu. Sołtys  nie powinienprzedstawiać takich planów finansowych do budżety gminy, bez konsultacji z pracownikami wydziału inwestycji. Gmina nie może zmieniać wniosków i kwot podjętych uchwałą przez mieszkańców na zebraniu.

 1. Zarzut braku konsultacji odnośnie rewitalizacji.

Odp. Jest to informacja nieprawdziwa bowiem  konsultacje były prowadzone  na stronie Urzędu Miejskiego w Pińczowie , Echo Dnia oraz strony pinczow.com, poniżej linki:

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/zobacz-projekty-rewitalizacji-srodmiescia-pinczowa-mozna-na-nie-glosowac/ar/11498869

Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa – SONDA

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/projekty-w-ramach-zadania-rewitalizacja-srodmiescia-pinczowa

 1. Kandydat Koniusz proponuje Spółki Celowe: do budowy dróg, budowy zamku, Morza Pińczowskiego oraz w kierunku uzdrowiska.

Odp. Jest to pomysł który nie występuje w żadnym samorządzie. Jest onbardzo kosztowny bo trzeba zatrudnić Prezesów, księgowych, Rady Nadzorcze oraz całą administrację, ponadto nie podaje sposobu ich finansowania. Z budżetu Gminy nie jest możliwe finansowanie takichSpółek.

Przedstawiamy sprostowanie do słów, które padły na spotkaniu w dniu 30 października 2018 roku w Muzeum Regionalnym:

 1. Zarzut braku środków zewnętrznych na wyposażenie jednostek OSP.

Odp. W tym roku Gmina Pińczów uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 115 tyś. zł na zakup dla jednostek OSP: 2 defibrylatorów , 7 toreb PSP R1+ deska+szyna oraz zestawu hydraulicznego. Ponadto w ciągu tylko ostatnich 2 lat  jednostki OSP Marzęcin, OSP Kozubów,  OSP Skowronno Górne, OSP Krzyżanowice, OSP Młodzawy , OSP Chruścice oraz OSP Zagość uzyskały dofinansowanie ze środków  Komendy Głównej PSP.

 1. Zarzut, że gmina nie posiada projektu rozbudowy strzelnicy sportowej.

Odp. W budżecie na 2017 roku na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej  rozbudowy i przebudowy strzelnicy sportowej w Pińczowie” gmina przeznaczyła środki w wysokości 11500 zł . Uzyskano pozwolenie na budowę w grudniu 2016 roku, o którym informowaliśmy Pana Koniusza odrębnym pismem.

 1. Zarzut Pani Strączek, że Pińczów jest czarną plamą w pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe.

Odp. Organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia) z terenu naszej gminy doskonale radzą sobie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i współpracują w tym zakresie od kilku lat z gminą oraz z Lokalną Grupą Działania. W ciągu tylko ostatnich 2 naborów ogłoszonych przez LGD, stowarzyszenia zrealizowały 32 wnioski ( np.: Fundacja Ekorozwój Ponidzia – 4 wnioski na łączną kwotę 124280,00 zł , Lokalna Organizacja Turystyczna  w Pińczowie  – 3 wnioski na kwotę 138297,70 zł,  OSP Krzyżanowice – 3 wnioski na kwotę ponad 140 tyś. zł) łączna pozyskana kwota przez stowarzyszenia z terenu gminy Pińczów tylko z tego działania wynosi: 649401,40 zł

W odniesieniu do  nieprawdziwych informacji podawanych przez Pana Koniusza, KWW Ziemia Pińczowska rozważa złożenie pozwu w trybie wyborczym.

 

KWW Ziemia Pińczowska

Pińczów dnia 2 listopada 2018r.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*